OBAVEŠTENJE O NEODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA