OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA DNEVNIKA

Poštovani akcionari,

Borba za opstanak Dnevnika AD nastavlja se uporedo i istovremeno na dva koloseka: 1) održavanje naših novinskih izdanja u najtežim uslovima otkad postoje i 2) reorganizacija prema Unapred pripremljenom planu reorganizacije (UPPR) sa ciljem da vratimo velike nagomilane dugove iz prošlosti i izbegnemo stečaj i bankrot. Privatizacija u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i Zakonom o privatizaciji, nakon neuspele prodaje kapitala koju je vodila Agencija za privatizaciju, završena je prenosom kapitala na radnike podelom besplatnih akcija. O tome ste svi, vas ukupno 443 koji ste dobili akcije, pismeno obavešteni i ujedno poučeni o vašim pravima. Ovo obaveštenje je nastavak naših napora i obaveza da vas informišemo o obavljenim poslovima kao i o pitanjima od interesa. Podsećamo vas, najkraće, na pređeni put od državnog preduzeća do privatnog radničkog akcionarskog društva. Kao posebne priloge na sajtu objavljujemo relevantna zvanična dokumenta Vlade Srbije i Dnevnika AD koja su osnov za sticanje akcija i za ostvarivanje vaših prava i interesa.

Postupak privatizacije prodajom kapitala subjekta privatizacije

Javne pozive za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje 98,98% kapitala subjekta privatizacije Dnevnik ad Novi Sad, Agencija za privatizaciju Republike Srbije objavila je:

·         Dana 30.06.2015. godine, po početnoj ceni od 7.397.012,62 EUR;

·         Dana 14.08.2015. godine, po početnoj ceni od 3.698.506,31 EUR;

·         Dana 25.09.2015. godine, po početnoj ceni od 2.465.670,87 EUR.

Nakon tri neuspešna pokušaja prodaje 98,98% kapitala subjekta privatizacije Dnevnik AD, Agencija za privatizaciju je dana 16.11.2015. godine donela Zaključak kojim se obustavlja postupak privatizacije prodajom kapitala subjekta privatizacije, a postupak privatizacije nastavlja prenosom kapitala zaposlenima bez naknade, u skladu sa čl. 142. Zakona o javnom informisanju i medijima i čl. 7. Uredbe o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija (u daljem tekstu: Uredba).

Rešenje Ministarstva privrede o prenosu akcija bez naknade zaposlenima

Na osnovu Zaključka Agencije za privatizaciju, Skupština Dnevnika AD je dana 14.12.2015. godine donela potrebne odluke, na osnovu kojih je objavljen javni poziv za upis besplatnih akcija na oglasnoj tabli Dnevnika AD, u Službenom glasniku Republike Srbije i dnevnim listovima „Večernje novosti“ i „Dnevnik“. U skladu sa čl. 8. stav 4. Uredbe, rok za upis besplatnih akcija je bio 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama, odnosno u periodu od 15. do 30. decembra 2015. godine. Dana 4. januara 2016. godine, izdavač medija Dnevnik AD je u propisanom roku Ministarstvu privrede dostavio podatke o zaposlenima koji su izvršili upis za prenos besplatnih akcija.

U obavljanju poslova kontrole prenosa akcija bez naknade zaposlenima Dnevnika AD, Ministarstvo privrede je utvrdilo da su na osnovu dostavljene dokumentacije ispunjeni propisani uslovi, te je 29.12.2016. godine donelo Rešenje o prenosu akcija bez naknade zaposlenima kod izdavača medija, br. 401-00-00608/2016-05-546-1301 (u daljem tekstu: Rešenje).

Rešenje je preuzeto u Ministarstvu privrede dana 22.02.2017. godine, a na osnovu poziva od 20.02.2017. godine. Nakon preuzimanja Rešenja, obaveštenja o tome su poslata preporučenom poštom svim licima koja su upisala akcije.

 

Spisak akcionara (lica na koja su prenete akcije)

Spisak akcionara na koja se prenose 70.453 akcije, što čini 98,98004% osnovnog kapitala Dnevnika AD, dat je u prilogu Rešenja i čini njegov sastavni deo. Od 563 lica, zaposlena ili ranije zaposlena lica kod izdavača medija koja su izvršila upis za prenos besplatnih akcija, na spisku akcionara se nalazi 443 lica, što znači da 120 lica nije dobilo akcije Dnevnika AD.

Dnevnik AD nije dobio zvanično obrazloženje zašto određena lica koja su upisala akcije nisu navedena na spisku, ali napominjemo da je čl. 5. Uredbe utvrđeno: „Pravo na prenos besplatnih akcija ne ostvaruje lice koje je pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu ostvarilo u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu.“

Evidencija akcionara u Centralnom registru

U skladu sa zakonskim odredbama, akcionarom se u odnosu prema akcionarskom društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Na osnovu Rešenja, Korporativni agent Dnevnika AD, Brokersko - dilerskom društvo Momentum Securities ad Novi Sad, je dana 21.03.2017. godine u jedinstvenoj bazi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti izvršio prenos akcija na lica sa spiska akcionara i to 70.453 akcije, pojedinačne nominalne vrednosti 10.000,00 dinara, sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj RSDNVKE13493.

Od 21.03.2017. godine, kapital Dnevnika AD je u većinskom privatnom vlasništvu.

Kako bi bili u mogućnosti da raspolažu svojim akcijama, lica koja su dobila akcije Dnevnika AD treba da kod investicionog društva, člana Centralnog registra (brokersko-dilersko društvo ili ovlašćena banka), otvore vlasnički račun hartija od vrednosti na kojem će se voditi akcije - izvod sa vlasničkog računa predstavlja dokaz o vlasništvu nad akcijama.

Način trgovanja akcijama

Budući da se akcije Dnevnika AD ne kotiraju na regulisanom tržištu ili multilateralnoj trgovačkoj platformi (MTP), njihova kupoprodaja vrši se na OTC tržištu, preko investicionog društva, ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Napominjemo da od 01.06.2017. godine, u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, lice koje želi da (samostalno ili zajednički delujući) stekne najmanje 25% od ukupnog broja izdatih akcija Dnevnika AD imaće obavezu da objavi ponudu za preuzimanje. Ponudu za preuzimanje je javna ponuda upućena svim akcionarima ciljnog društva za kupovinu svih akcija, uz uslove i na način određen Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa akcijama Dnevnika AD možete se obratiti korporativnom agentu Dnevnika AD, Brokersko - dilerskom društvu Momentum Securities ad Novi Sad:

·         Telefon: (021) 6728 700 i 6728 666

·         E-mail:

·         Adresa: Novi Sad, Futoška 1a, poslovni apartman 104

 

DNEVNIK AD NOVI SAD

Svetozar Karanović, direktor

 

Najvažnije odredbe kojima se uređuju pitanja u vezi sa vlasništvom nad akcijama

Zakon o javnom informisanju i medijima

("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje)

 

Član 142.

(1) Izdavač koga je neposredno ili posredno osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, izuzev medija iz člana 16. stav 1. ovog zakona, kao i izdavač koga je neposredno ili posredno osnovala ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje je u celini ili pretežnim delom u javnoj svojini ili koje se u celini ili pretežnim delom finansira iz javnih prihoda, privatizuje se u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi i postupak promene vlasništva društvenog i javnog kapitala i imovine.

 

(12) Ukoliko je javni poziv objavljen u roku predviđenom stavom 11. ovog člana, a kapital izdavača ne bude prodat do 31. oktobra 2015. godine, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača medija se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade.

 

Zakon o privrednim društvima

("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015)

 

Član 248.

(1) Akcije koje izdaje društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime…

 

Član 249.

(1) Akcionarom se u odnosu prema akcionarskom društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

 

Član 251.

(1) Obična akcija je akcija koja imaocu daje:

1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;

2) pravo na isplatu dividende;

3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;

4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;

5) druga prava u skladu sa ovim zakonom i statutom.

 

Član 261.

(2) Prenos akcija u društvima koja nisu javna akcionarska društva vrši se ugovorom koji se
zaključuje u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

 

 

Zakon o tržištu kapitala

("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016)

 

Član 7.

(1) Dematerijalizovani finansijski instrumenti se registruju kao elektronski zapisi na računu hartija od vrednosti u Centralnom registru, a na osnovu kojih zakoniti imalac finansijskog instrumenta ima određena prava u odnosu na izdavaoca.

 

Član 228.

(1) Zakoniti imalac finansijskog instrumenta koji se obavezno evidentira u Centralnom registru je lice u čije ime je otvoren račun hartija od vrednosti kod Centralnog registra na kojem se vodi taj finansijski instrument.

 

(2) Prava zakonitog imaoca iz finansijskog instrumenta nastaju upisom finansijskog instrumenta na njegov račun koji se vodi u Centralnom registru.

 

Statut (prečišćen tekst)

DNEVNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST NOVI SAD

(br. 01/248 od 09.06.2016. godine)

 

Član 26.

(1)  Akcionar ima statusna i imovinska prava.

 

Član 27.

(1) Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje,

- pravo učešća u radu skupštine i pravo glasa u skupštini,

- pravo na pristup aktima i dokumentima Društva.

 

Član 29.

(1) Svaki akcionar ima pravo učešća u radu skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti do 0,1% od osnovnog kapitala Društva (akcionar koji nema najmanje 71 akciju) ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu.

 

Član 31.

(1)  Imovinska prava akcionara su:

- pravo na učešće u raspodeli dobiti Društva (pravo na dividendu);

- pravo učešća u raspodeli stečajne ili likvidacione mase u slučaju prestanka Društva;

- pravo raspolaganja akcijama;

- pravo prečeg upisa akcija prilikom emisije nove serije akcija.

 

Član 36.

(1) Akcionar ima pravo da raspolaže svojim akcijama, odnosno da ih proda, pokloni, prenese pravo na akciju na drugi način ili da ih založi.

 

(2) Akcionar slobodno raspolaže svojim akcijama.

Na sledećim linkovima možete preuzeti: